วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

การสะกดคำ


การสะกดคำ
               การสะกดคำ หมายถึง การอ่านโดยนำเสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคำอ่าน

               เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ จะแบ่งขั้นตอนการสะกด ออกเป็น ๓ ส่วน ดังตัวอย่างตารางด้านล่างนี้

คำ
ขั้นประสมสระ
ขั้นเพิ่มตัวสะกด
ขั้นผันวรรณยุกต์
ใน
นอ-ใอ-ใน


นัย
นอ-อะ-นะ
นะ-ยอ-นัย

ก้าน
กอ-อา-กา
กา-นอ-กาน
กาน-โท-ก้าน